مدول کنترل فن پژو

سرعت فن سیستم تهویه خودرو (بخاری یا کولر) به وسیله قطعه  مدول کنترل فن تنظیم میشود. رایج ترین مشکلی که در صورت خرابی این قطعه به وجود می آید این است که سرعت فن بخاری یا کولر تنظیم نمیشود و فن یا فقط در آخرین دور کار می کند و یا کلا روشن نمیشود.